Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Даниела Иванова Рачева, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Даниела Иванова Рачева на тема "Фолклорът като средство за патриотично възпитание в училищна и извънучилищна среда" задочен докторант, отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: