Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Дафинка Георгиева Прокопова, Философски факултет

София, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 4, зала 300

Защита на дисертационен труд на тема „Променящата се роля на Председателството на Съвета на ЕС и проблемът за дефицита на лидерство“, редовен докторант, професионално направление 3.3. Политология (Международни отношения)

Председател на научното жури: проф. д-р Ингрид Симеонова Шикова

Автореферат

Рецензии:

Становища