Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Цветелин Ангелов Ангелов, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Защита на дисертация на тема: „Проблемът за Dasein във фундаменталната онтология на Мартин Хайдегер” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (Съвременна философия). Докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Димитър Ангелов Денков.

Автореферат

Рецензии:

  1. проф. д-р Димитър Ангелов Денков
  2. проф. д-р Христо Петков Тодоров

Становища:

  1. проф. дфн Александър Методиев Кънев
  2. проф. дфн Валентин Апостолов Канавров
  3. доц. д-р Ивелина Димитрова Иванова