Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Цветан Иванов Вецов, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант
Цветан Иванов Вецов
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Теоретична и математическа физика
Тема: Струнен подход към калибровъчните теории

Председател на научното жури: проф. дфн Стойчо Стоянов Язаджиев

 

Материали:

Рецензии:

Становища: