Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Цвета Луизова Хорева, Факултет по класически и нови филологии

СУ, сграда Ректорат, зала 2.

 

Защита на дисертационния труд на Цвета Луизова Хорева, свободен докторант по направление 2.1. Филология; Научна специалност 2.1 Филология (Английски език- Семантика), за присъждане на образователната и научна степен „доктор".

Председател на научното жури - доц. д-р Александра Багашева .

 

Материали:

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: