Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Чавдар Василев Парушев, Факултет по славянски филологии

Зала 2, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема „Жанрова генетика на антиутопията в европейската и американската литература през ХХ век за присъждане на образователна и научна степен „доктор“по професионално направление 2.1 Филология /Теория и история на литературата - Теория на литературата/. Редовен докторант.

 

Научен ръководител: проф. д-р Амелия Личева

Председател на научното жури: проф. д-р Миглена Николчина

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: