Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Боряна Цветанова Богданова, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на докторската дисертация на задочен докторант ас. Боряна Цветанова Богданова, на тема: Перфектност и интеграция на фондовите пазари от Югоизточна Европа – анализ чрез трансформация с вълнички за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика (Статистика и демография).

Председател на научното жури: доц. д-р Ралица Симеонова – Ганева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: