Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Борис Руменов Панков, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Защита на дисертация на тема: „Дума и понятие. Лудвиг Витгенщайн и Робърт Брандъм” за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия (Съвременна философия), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Анета Георгиева Карагеоргиева.

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: