Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Боно Стойчев Нончев, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Боно Стойчев Нончев на тема „MDL принцип за избор на модел при анализ на данни“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика). Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: доц. д-р Пламен Матеев

Председател на научното жури: проф. д-р Марусия Божкова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: