Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Богдана Паскалева Паскалева, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

Защита на докторска зисертация на тема: "Образ,подобие и символ при Николай Кузански" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология /Теория и история на литературата -Теория на литературата/. Редовна докторантка.

 

Научен ръководител: доц. д-р Тодор Христов Дечев

Председател на научното жури: доц. д-р Иван Василев Христов - Богословски факултет

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: