Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Биляна Богданова Янева, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема "Лингвистични особености на заглавието в печатната реклама" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология /Български език/. Докторантка на самостоятелна подготовка.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: