Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Ася Свиленова Цанова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Ася Свиленова Цанова на тема „Свойства и механизми на действие на невропептиди с моделни мембрани с оглед приложението им във фармакологията”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: чл. кор. проф. дбн Здравко Лалчев
Председател на научното жури: доц. д-р Цветанка Иванова

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: