Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / ас. Иван Николаев Душков, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на ас. Иван Николаев Душков, задочен докторант на тема “Интегриране на информационно-комуникационни технологии в обучението по математика в началното училище“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по математика в началното училище)

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Иванов Цанев – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: