Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Арнолд Фрагозо Феррейра, Юридически факултет

Библиотека на ЮФ, СУ - Ректорат

 

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" от Арнолд Фрагозо Феррейра,задочен докторант по професионално направление 3.6 Право /Международно частно право/.

Тема на дисертацията: "Отговорност на морския превозвач по договора за международен превоз на товари,съгласно международните конвенции."

Председател на научното жури:проф. д.ю.н. Орлин Борисов

Автореферат

Рецензии:

Становища: