Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / арх. Венцислав Иванов Йочколовски, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

Защита на докторската дисертация на докторант на самостоятелна подготовка арх. Венцислав Иванов Йочколовски, на тема: „Интегриран управленски модел за локализационен избор на система от обекти за производство на иновативни продукти в промишлени зони”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли – Публичен сектор).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Александър Николов

 

Автореферат

 

Рецензии

 

Становища