Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Антония Димова Цанкова, Факултет класически и нови филологии

Зала 111 на ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79

Защита на докторска дисертация на Антония Димова Цанкова на тема: „Факултативност на аспектуално-темпоралните показатели в съвременния китайски език“, за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по специалност „Китаистика“ в професионално направление 2.1. Филология (Лингвистика на китайския език).

 

Председател на научното жури: проф. д-р Светла Къртева Данчева

 

Материали:

Автореферат

Рецензии:

Становища: