Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Антон Владимиров Ангелов, Философски факултет

Ректорат, Академична зала № 1

Публична защита на Антон Владимиров Ангелов, редовен докторант а към катедра “История и теория на културата”, Философски факултет, по професионално направление 3.1. Социология, антропология науки за културата (Теория и история на културата. Българската култура в епохата на комунизма), отчислен с право на защита, на дисертация със заглавие “Масова култура и култура за масите (Институционален контрол върху популярната музика в социалистическа България, концептуални модели, практика и социален контекст, 50-те -70-те години)” за получаване на научната и образователна степен „доктор“.

Председател на научното жури: доц. д-р Михаил Иванов Груев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: