Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Антон Кирилов Зиновиев, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Антон Кирилов Зиновиев на тема „Крайни модели чрез резолюция с термоиди” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 „Математика (Математическа логика)”. Докторант задочна форма на обучение.

Научен ръководител: доц. д-р Любомир Иванов

Председател на научното жури: проф. д-р Тинко Тинчев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: