Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Антон Антонов Герунов, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на дисертационния труд на задочен докторант ас. Антон Антонов Герунов, на тема: “Динамика на основни макроикономически величини в условия на хетерогенни очаквания” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 3.8 Икономика (Политическа икономия).

Председател на научното жури: проф. д-р Стефан Христов Петранов

Автореферат

Рецензии:

Становища: