Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Антоанета Василева Петкова, Исторически факултет

Зала № 2, Ректорат, Северно крило

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Армейски съветници и дипломация. Франция и военните реформи в Османската империя през XVIII в.” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност Нова и най-нова обща история (Нова история на балканските народи: Франция и Югоизточна Европа през XVIII в.) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Митев

 

Автореферат

Рецензии

Становища