Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Анна Кирилова Амова - Костова, Физически факултет

А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на Анна Кирилова Амова - Костова, докторант на самостоятелна подготовка за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки

Специалност: Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя

Тема: Синтез, изследване и свойства на многокомпонентни халкогенидни системи

Председател на научното жури: доц. дфн Евгения Петрова Вълчева

Материали:

Рецензии:

Становища: