Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Андрей Валентинов Велчев, Философски факултет

Зала 500, Кампус Изток, IV бл., бул. „Цариградско шосе“ 125

Защита на докторска дисертация на тема: „Роля на комуникациите за изграждане на обществена съпричастност при стратегически публично-частни партньорства“, докторант на самостоятелна подготовка, по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация). Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Татяна Трифонова Томова

Автореферат

Рецензенти:

Становища: