Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Андрей Константинов Сариев, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Андрей Константинов Сариев на тема „Определимост в степенни структури” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 „Математика (Математическа логика)”. Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: доц. д-р Христо Ганчев

Председател на научното жури: доц. д-р Ангел Дичев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: