Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Александър Любомиров Цеков, Юридически факултет

зала 1, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор " по професионално направление 3.6 "Право" /Конституционно право /от Александър Любомиров Цеков, редовен докторант.

Тема на дисертацията:"Учредителната власт в българските и европейските конституционни модели".

Председател на научното жури: проф. д-р Евгени Танчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: