Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Александър Константинов Харизанов, Исторически факултет

Аудитория 41А, Ректорат, Южно крило

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Пещи за керамика в днешните български земи през І – VІ век" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност "Археология (Класическа археология - Рим)” в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Тотко Стоянов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: