Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Александър Барух Лазаров, Философски факултет

Конферентна зала, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема „Дигиталният свят – конструкция и реалност” по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език).

 

Председател на научното жури: проф.д.ф.н. Пламен Макариев

 

Автореферат

 

Рецензенти:

 

 

Становища: