Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Албена Пламенова Миланова, Исторически факултет

Аудитория №35, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Англо - холандските отношения през втората половина на ХVІІ в. (1652-1702)” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност Нова и съвременна история в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Росица Ташева

 

Автореферат
Рецензии

Становища: