Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Албена Недкова Добрева, Факултет по славянски филологии

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема Умението говорене като продуктивен компонент на комунативната компетентност по български език като чужд за общи и академични цели /върху материал от Европейската изпитна система за езикови сертификати ECL/ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.1 Филология, научна специалност „Български език”. Докторантка на самостоятелна подготовка.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: