Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Агрон Куртиши, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: Медийният преход в Македония и процесите на демократизиране в медиитеза присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Медийна система в Македония), задочен докторант. Отчислен с право на защита.
Научен ръководител: доц. д-р Орлин Спасов

Председател на научното жури: доц. д-р Вяра Ангелова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: