Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Адреан Христов Георгиев, Геолого-географски факултет

Зала 242, СУ “Св. Климент Охридски” - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Адреан Христов Георгиев на тема Външни миграции в България през периода 1989-2010г за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за земята (География на населението и селищата-Географско райониране на България).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Климент Найденов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: