Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2014/2015 г. / Защитили за уч. 2014/2015 г. / Аделина Кирилова Любомирова, Философски факултет

Зала 500, Кампус Изток, IV бл., бул. „Цариградско шосе“ 125

Защита на докторска дисертация на тема: „Българският модел за оценка на изпълнението на държавните служители в периода 2002 – 2012 г.“, докторант задочна форма на обучение, по професионално направление 3.3. Политически науки /Публична администрация/. Отчислена с право на защита.

 

Председател на научното жури: Доц. д-р Александър Иванов Маринов

 

Автореферат

 

Рецензенти:

 

 

Становища: