Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Захари Пенков Винаров, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Захари Пенков Винаров на тема „Ин-витро изследвания на ензимна липолиза на триглицериди в храносмилателния тракт” по професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия - Макрокинетика). Редовен докторант.

Научни ръководители: проф. дхн Николай Денков Денков и проф. д-р Славка Стоянова Чолакова

Председател на научното жури: чл. кор. проф. дбн Здравко Иванов Лалчев

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107