Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Юлия Андреева Шаповалова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Медии и местни избори 1991-2011 (Община Бургас)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика), докторант на самостоятелна подготовка. Отчислена с право на защита. Научен консултант: проф. д-р Лилия Райчева

Председател на научното жури: проф. дфн Христо Кафтанджиев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: