Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Ю Джънг Че, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Лексиката на свети Климент Охридски и съвременни преводи на негови произведения” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология, Български език. Редовна докторантка. Отчислена, с право на защита.

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: