Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Владимир Атанасов Иванов, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема : "Проблеми при кодифицирането на спортна терминология в словашкия и българския език" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология, научна специалност "Славянски езици /Словашки език/. Редовен докторант.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Маргарита Младенова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: