Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Вероника Симеонова Димитрова, Философски факултет

зала 408, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ № 125

Защита на докторската дисертация на Вероника Симеонова Димитрова на тема „Към социалното конструиране на тялото на гражданина: здравето, болестта и хигиената през междувоенния период в София“ по научна специалност 3.1 „Социология, антропология и науки за културата“

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: