Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Вероника Евстатиева Келбечева, Философски факултет

Ректорат, академична зала № 1

Публична защита на ВЕРОНИКА ЕВСТАТИЕВА КЕЛБЕЧЕВА, редовна докторантка към катедра “История и теория на културата”, Философски факултет, по професионално направление 3.1. Социология, антропология науки за културата (Теория и история на културата. Теория на религиите), отчислена с право на защита, на дисертация със заглавие “Римският сакрален календар и религиозните реформи на Август ”.

 

Автореферат
Рецензии:

Становища: