Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Васил Тодоров Тодоров, Юридически факултет

Зала 2, Ректорат

Защита на дисертационен труд от Васил Тодоров Тодоров,задочен докторант по професионално направление 3.6 "Право" /Гражданско и семейно право-търговско право/ за присъждане на образователната и научна степен "доктор".

Тема на дисертационния труд:"Концентрация между предприятия чрез придобиване на контрол"

Председател на научното жури: проф. дюн Екатерина Матеева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: