Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Ваня Савова Александрова, Философски факултет

Зала 63 – Философски факултет, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Ваня Савова Александрова на тема „Заместващо майчинство и привързаност” по научна специалност 05.06.14. Медицинска психология в професионално направление 3.2 - Психология.

Автореферат

Рецензии:

Становища: