Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Ванина Симеонова Колева, Юридически факултет

зала 2, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Международно право и международни отношения - Международно публично право/ от Ванина Симеонова Колева, редовен докторант. Тема на дисертацията: Анализ на функциите на световната търговска организация.

Председател на научното жури: проф. д-р Николай Натов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: