Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Валентина Милчова Миткова, Философски факултет

бул.”Цариградско шосе” № 125 , блок 1, ет.ІV, ауд.423

 

Публична защита на Валентина Милчова Миткова, по професионално направление направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография – история на книгата), на дисертация със заглавие „Авторство и канон в българската книжнина (1878-1944). Жените авторки”.

Автореферат

Рецензии:

Становища: