Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Уаел Муссаед Калаф Хамадах, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на докторската дисертация на Уаел Муссаед Калаф Хамадах, редовен докторант, на тема: „Управленската компетентност и кариера на медицинските сестри в глобализиращия се свят - научно изследване, проведено за Кувейт”, за присъждане на образователна и научна степен «доктор» по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Социално управление).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Мирослава Христова

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии:

 

Становища: