Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Туул Селенге, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Туул Селенге на тема „Основни тенденции в развитието на университетското образование в Монголия и България след 1990 г.” редовен докторант с научен ръководител доц. д-р Бончо Вълков Господинов. Отчислена, с право на защита.

Председател на научното жури: Проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: