Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Трифон Божидаров Войводов, Факултет по славянски филологии

Зала 2, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Фолклорни модели в електронните игри за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология, Българска литература (Възрожденска литература). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Папучиев

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: