Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Тимотей Гаевски (йеромонах Зотик), Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

 

Защита на дисертация на Тимотей Гаевски (йеромонах Зотик), редовен докторант на тема: "Евхологион на свети Петър Могила, митрополит Киевски“ за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: доц. д-р Иван Рашков

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: