Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Теодорина Петрова Милушева, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Теодорина Петрова Милушева на тема "Мотивиране за промяна на младежи с девиантно поведение в процеса на социална работа" редовен докторант, отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Ивайло Тепавичаров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: