Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Таня Василева Йорданова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Таня Василева Йорданова на тема “Нови композитни материали за селективна твърдофазна екстракция на Hg(II)” по професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия). Редовен докторант.

Научни ръководители: проф. д-р Ирина Богданова Караджова и доц. д-р Иванка Григорова Дакова

Председател на научното жури: проф. дхн Димитър Любомиров Цалев

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107