Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Светлозар Данаилов Сеферинов, Геолого-географски факултет

зала 277, Ректорат

Защита на докторска дисертация на Светлозар Данаилов Сеферинов на тема "Планктонни фораминери и биостратиграфия на Палеогенската система в част от Ломската депресия" , за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 01.07.07 Палеонтология и стратиграфия, 4.4. Науки за земята. Докторантът е отчислен с право на защита.

Председател на научното жури- доц. д-р Полина Павлишина

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: