Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Стоян Иванов Асенов, Философски факултет

Зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Стоян Иванов Асенов на тема „Пространствено-времеви измерения на една гранична ситуация. Случаят „Достоевски” по професионално направление 2.3 Философия (Онтология)

Докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Философия".

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: