Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2013/2014 г. / Защитили за уч. 2013/2014 г. / Стефан Володев Вътев, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Стефан Володев Вътев на тема Омега спектри на структури” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.01 „Математическа логика” в професионално направление 4.5 „Математика”. Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: доц. д-р Александра Соскова

Председател на научното жури: доц. д-р Христо Ганчев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: